Promeduc Surgical ABs policy för hantering av externa personuppgifter

Summering

Promeduc Surgical AB avser alltid att skydda dina personuppgifter och delar ej med sig av dessa till tredje part utan din tillåtelse och med möjlighet för dig att, inom lagliga begränsningar, få din information raderad från våra system. Vi styr detta genom satta rutiner som samtliga på företaget skall följa.

Definition

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en enskild fysisk person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att de behandlingar vi gör sker i enlighet med gällande lagstiftning och i överenskommelse med er. I denna informationstext beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter i våra marknadsföringsaktiviteter.

Promeduc Surgical AB (org. nr 556279-7125) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Datakällor

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du kontaktar oss, genomför ett köp digitalt/fysiskt eller använder våra digitala kanaler.

Behandlingen av personuppgifter

Lagringsperiod

Om du infogas i systemet på grund av en aktivitet hemsidan (exempelvis nedladdning av information där du får ange dina kontaktuppgifter) och inte har några andra engagemang hos Promeduc Surgical AB efter din första kontakt, raderas dina personuppgifter i samband med din begäran att dessa skall tas bort. Detta baseras på att ni givit ert samtycke till att vi fortsätter spara denna information och att ni vid valfri tidpunkt kan begära att denna information raders, så långt som är tillåtet enligt lag.

Ändamål

Vi baserar vår personuppgiftsinsamling på en intresseavvägning för våra läsare då det alltid finns en möjlighet att säga upp marknadskommunikationerna genom att kommunicera detta krav till Promeduc Surgical AB via promeduc@promeduc.se  eller genom direktlänk i utskicket.

Promeduc Surgical AB nyttjar cookies som underlag för riktad annonsering i digitala medieri det fall använaren tillåter det.

Marknadsföring

Information om utbildningar, event samt nytt innehåll och produktnyheter som är relevant och går in under intresseavvägning hos mottagaren och mottagaren har alltid möjlighet att säga upp sig från dessa kommunikationslistor

·       Namn

·       Sjukhus/klinik

·       E-post

·       Titel

·       Telefonnummer

·       Specialitet

·       Intresseområde(så som “Ansikte”, “Bröst”, ”Lipo”, ”Utveckling”,”Marknadsföring”, etc.)

·       Region

Utbildning

Vid visat intresse för deltagande förs ni in på listan över utbildningstillfälle och statusar för att ni på bästa sätt skall kunna följas upp när nästa relevanta tillfälle ges. För att inte kommunicera med er utöver det essentiella så behövs här även information om kursstatus.

·       Namn

·       Sjukhus/klinik

·       E-post

·       Titel

·       Telefonnummer

·       Specialitet

·       Intresseområde(så som “Ansikte”, “Bröst”, ”Lipo”, ”Utveckling”,”Marknadsföring”, etc.)

·       Kursstatus

·       Region

Uppföljning

Vid möten, kongresser, telefonsamtal och vid andra kommunikationstillfällen kan ni eller vi be att få återkomma till er med mer information och vi kan då behöva information enligt nedan. Denna sparas för att vi lätt ska kunna följa upp med korrekta svar även i framtiden för att undvika inkonsekvens.

·       Namn

·       Sjukhus/klinik

·       E-post

·       Titel

·       Telefonnummer

·       Specialitet

·       Intresseområde(så som “Ansikte”, “Bröst”, ”Lipo”, ”Utveckling”,”Marknadsföring”, etc.)

·       Föfrågningar/Önskemål/Kommentarer

·       Region

Reklamation/Patientdata

Promeduc Surgical AB hanterar endast avidentifierad patientdata. Avidentifierad patientdata kan t.ex. vara ett krav vid reklamations eller återkallelseärenden.

Mottagare som vi delar information med

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter såsom domstolar, motparter och myndigheter. Behandlingen är i dessa fall nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att uppgiften rättas till.

Återkalla samtycke

För behandling där vi begärt in ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnade samtycke. Genom att klicka på länken som finns i t.ex. e-postutskick, där samtycke används som laglig grund eller maila promeduc@promeduc.se, kan du annullera ditt samtycke.

Motsätta sig behandling för direktmarknadsföringssyfte

Du kan när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringssyfte. Detta kan ske genom att klicka på en avregistreringslänken i utskicket eller skicka ett mail till promeduc@promeduc.se.

Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringssyfte accepterar du att Promeduc Surgical AB inte kommer att skicka några generella eller personliga erbjudanden till dig.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig personuppgiftsbehandling som stödjer sig på en intresseavvägning om du har personliga skäl som rör sakläget. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas t.ex. att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.

Dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Kontakt

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifterna framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

Promeduc Surgical AB (org. nr 556279-7125) E-post: promeduc@promeduc.se, +46 (0)18 54 54 00